Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Informacje ogólne

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa.

Do zakresu działania Rady należy (zgodnie z art. 44a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych):

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych
  2. opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. ocena realizacji programów,
  4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Sejmik Województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.