Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Główne założenia projektu

Główne założenia projektu:

 1. Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie poprzez stworzenie Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, którego zadaniem będzie przekształcenie Regionalnego Planu Działań Na Rzecz Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim na lata 2012-2020 na Regionalny (wojewódzki) Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Będzie on również pełnić funkcję konsultacyjno-doradczą w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Zadaniem Komitetu będzie m.in:
  • wyznaczanie wizji i kierunków rozwoju ekonomii społecznej w regionie,
  • identyfikacja barier w rozwoju ekonomii społecznej oraz formułowanie rekomendacji w zakresie ich likwidacji lub ograniczenia,
  • wypracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie. W skład Komitetu wchodzić będą przedstawiciele samorządu województwa oraz samorządu lokalnego, nauki, mediów, a także przedstawiciele sektora ekonomii społecznej.
 2. Działania edukacyjne w obszarze ekonomii społecznej mające na celu zainicjowanie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z lokalnymi podmiotami ekonomii społecznej, zwiększenie synergii działań w sektorze w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, stosowania klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych czy zlecania zadań podmiotem ekonomii społecznej. Działania te zostaną zrealizowane poprzez cykl seminariów/warsztatów/spotkań.
 3. Stworzenie sieci współpracy - zostaną utworzone sieci współpracy poszczególnych typów podmiotów ekonomii społecznej, które mają za zadanie reprezentować interesy podmiotów ekonomii społecznej, wypracować wspólne standardy funkcjonowania podmiotów, stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów i podejmowania działań służących reprezentowaniu wspólnych interesów.
 4. Krajowe wizyty studyjne - zapoznanie uczestników sieci z dobrymi praktykami podmiotów ekonomii społecznej działających w sektorze ekonomii społecznej w innych regionach. Wizyty pozwolą na zaimplementowanie skutecznych i/lub nowatorskich rozwiązań stosowanych w odwiedzanych podmiotach przez podmioty z woj. podkarpackiego, a także na wymianę informacji, doświadczeń i nawiązanie długofalowych relacji między podmiotami ekonomii społecznej.
 5. Działania promocyjne – w ramach projektu zorganizowane zostaną przedsięwzięcia służące zwiększeniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty. Utworzony zostanie portal (platforma) sprzedaży dóbr i usług podmiotów ekonomii społecznej, na którym podmioty będą miały szansę zaprezentowania i sprzedaż swoich produktów i usług. Zorganizowane zostaną Targi i Kiermasze Ekonomii Społecznej, aby prezentować społecznościom lokalnym ofertę podmiotów ekonomii społecznej i wspierać ich integrację z miejscową gospodarką. Przeprowadzony zostanie konkurs pn „Lider Ekonomii Społecznej” pozwalający uhonorować i nagrodzić podmiot ekonomii społecznej, samorząd i animatora, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej w regionie. Pomioty ekonomii społecznej wytwarzające produkty i usługi odpowiedniej jakości zostaną wyróżnione poprzez nadanie im znaku Zakup ProSpołeczny. Znak ten będzie informował klienta o tym, iż dana usługa czy dobro zostało wytworzone przez podmiot ekonomii społecznej i jednocześnie jest wysokiej jakości.
 6. Monitoring ekonomii społecznej w woj. podkarpackim - aby prawidłowo realizować działanie wobec ekonomii społecznej wymaga to kompleksowej i stale aktualizowanej wiedzy o stanie sektora ekonomii społecznej oraz jego otoczeniu w woj. podkarpackim. W tym celu corocznie przeprowadzane będą raporty określające zmiany i opis stanu rzeczy wynikający z badań sektora. Raport będzie zawierał:
  • opis ogólnej sytuacji przedsiębiorczości społecznej w regionie,
  • dane dotyczące rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie na podstawie wskaźników Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz KPRES,
  • dane na temat stanu realizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
  • porównanie benchmarkingowe działalności infrastruktury wsparcia w regionie,
  • ocenę trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
  • rekomendacje w zakresie rozwoju ekonomii społecznej.

Wartość projektu wynosi 1 440 000,00 zł, w tym wartość dofinansowania środkami UE w ramach RPO WP 2014-2020 1 224 000,00 zł.