Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Podstawa prawna

  1. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. ( Dz. U. z 2017r. poz 697 t.j. z późn. zm.)
  2. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2016r. poz 1817 t.j.z późn. zm)
  3. Uchwała Nr XX/360/2016 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie powierzenia prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w drodze otwartego konkursu przewidzianego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.