Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Zakup Prospołeczny

W 2015 r. Fundacja imienia Królowej Polski Św. Jadwigi zawarła z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie umowę licencyjną, na mocy której upoważniła ROPS w Rzeszowie do realizacji procesu certyfikacji pod hasłem „Zakup prospołeczny” w województwie podkarpackim.

Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” będzie wyróżniać te jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Podkarpacia, które wyjątkowo dbają o jakość swoich produktów i usług.

Przyznanie znaku ma na celu stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

Produkty i usługi oznaczone są tym znakiem:

pro_zakup

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” jest prawnie chroniony.

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego ES "Zakup Prospołeczny".

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Wniosek w formie papierowej oraz ankietę składa się do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie osobiście lub pocztą na adres ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

Procedura przyznawania Znaku „Zakup Prospołeczny” trwa 3 miesiące od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” następuje poprzez udzielenie wyłącznej licencji przez ROPS na okres 1 roku.

Po upływie tego okresu podmiot zainteresowany przedłużeniem certyfikacji składa wniosek do ROPS o przedłużenie na dalszy okres 1 roku.

Więcej informacji o podmiotach certyfikowanych z Polski można uzyskać na stronie www.zakupprospoleczny.pl

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ: Alina Kręt Agnieszka Guzior tel. 17 850 79 23 e-mail: doradcy@rops.rzeszow.pl www.es.rops.rzeszow.pl

DO POBRANIA: