Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

O Projekcie

Lepsze jutro - baner

 

Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020.

Czas trwania projektu 01.04.2018 - 31.10.2023 r.

Całkowita kwota projektu: 34 895 692,40 PLN

Projekt realizowany jest przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentujący województwo podkarpackie oraz Partnerów Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Lublinie i Kielcach, a także Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Celem głównym projektu Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich, popularyzacja deinstytucjonalizacji oraz Centrów Usług Społecznych na obszarze makroregionu I, tj. woj: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2018 r. do 31.10.2023 r., oraz wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zabezpieczenia instytucji przed nawrotem epidemii, a także rehabilitacja mieszkańców DPS oraz kadry pomocy i integracji społecznej po przebytym Covid-19.

Realizacja celu projektu wpłynie na:

 • włączenie zasobów różnych sektorów tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji ,
 • wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji,
 • wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego
 • profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację,
 • opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach,
 • aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia osób i rodzin.

Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich.

Projekt przyczyni się do:

 • doskonalenia kooperacji międzyinstytucjonalnej pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych;
 • wypracowania wielopłaszczyznowego modelu postępowania w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej;
 • wsparcia instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zabezpieczenia instytucji przed nawrotem epidemii, a także do poprawy stanu zdrowia mieszkańców DPS oraz kadry pomocy i integracji społecznej po przebytym Covid-19;
 • wzrostu kompetencji wśród pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej dot. kooperacji międzyinstytucjonalnej, deinstytucjonalizacji usług społecznych, tworzenia i funkcjonowania Centrum Usług Społecznych oraz tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych.

Grupę docelową projektu stanowić będzie 350 podmiotów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na terenach wiejskich woj. mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego, a także mieszkańcy DPS i kadra pomocy i integracji społ. po przebytym Covid-19.

W rezultacie działań projektowych powstanie:

 • model kooperacji pomiędzy ww. instytucjami i podmiotami. Model będzie możliwy do wdrożenia w każdej gminie wiejskiej/powiecie
 • platforma edukacyjna

 

Infonmacja o projekcie

 

Liderzy Kooperacji - baner