Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

O projekcie

Projekt Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.”

Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jako Lider, w partnerstwie z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie i Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” oraz Województwem Świętokrzyskim – Regionalnym Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach i Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje projekt pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o projekcie

Celem projektu będzie opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji, skierowanego do osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym i dotyczące różnych form usług świadczonych w społeczności lokalnej. Opracowany standard zostanie następnie pilotażowo wdrożony na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno – gospodarczej, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym w formie mieszkalnictwa wspomaganego.

Grupę docelową stanowi 5 gminnych jednostek samorządu terytorialnego (3 gminy na terenie województwa lubelskiego, 1 gmina na terenie województwa świętokrzyskiego i 1 gmina na terenie województwa podkarpackiego), zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno – gospodarczej. Wsparcie będzie kierowane do gmin, gdzie zdiagnozowano potrzeby w zakresie wsparcia osób chorujących psychicznie po wielokrotnym pobycie w szpitalu psychiatrycznym. Użytkownikami wsparcia projektu są osoby chorujące psychicznie po wielokrotnym pobycie w szpitalu psychiatrycznym. Zwłaszcza w pierwszym okresie po opuszczeniu szpitala potrzebują pomocy i wsparcia, aby powrócić do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby tych osób.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

  • wypracowanie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu;
  • przeprowadzenie pilotaży opracowanego standardu w minimum 5 gminach;  
  • przeprowadzenie działań edukacyjno – szkoleniowych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO w zakresie stosowania opracowanego i wdrożonego standardu.

Realizacja celu wpłynie na:

  • poprawę jakości usług realizowanych na rzecz osób chorujących psychicznie;
  • zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług;  
  • zapobieganie ponownemu umieszczeniu osoby chorej psychicznie w szpitalu psychiatrycznymi/lub skierowaniu do placówki całodobowej opieki (DPS, ZOL, ZOP);
  • zwiększenie szans na funkcjonowanie osób chorujących psychicznie w środowisku lokalnym.

Przewidywany termin realizacji projektu: 1.03.2018 – 28.02.2022r.

Całkowita kwota projektu: 10 103 705, 70 PLN