Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

O projekcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lider wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach realizuje w okresie od 01.01.2020 do 31.01.2022 projekt partnerski pt. „Kompetencje plus” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Wartość projektu ogółem wynosi 1 018 194,17 zł, wkład własny 30 545,83 zł

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji 800 osób (750 kobiet, 50 mężczyzn) z terenu województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego - kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej, wprowadzonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ze zmian wprowadzonych w innych ustawach dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej, mających istotny wpływ na wykonywanie przez nich zadań oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 w woj. podkarpackim.

W ramach projektu przewidziana jest realizacja łącznie 147 szkoleń na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Zakres merytoryczny szkoleń obejmuje omówienie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych m.in. w zakresie:

 • przeciwdziałania bezdomności,
 • zmian w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem oraz Programu Za życiem,
 • zmian wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie kierowania do domów pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych,
 • zmian wynikających z Programu Dostępność plus,
 • innych wprowadzonych i planowanych zmian prawnych dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej stosownie do występujących potrzeb uczestników projektu na podstawie prowadzonej diagnozy potrzeb.

Główne rezultaty/produkty projektu to:

 • Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, objętych wsparciem w programie – 800 osób.
 • Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy
  w wyniku wsparcia EFS nabyli kompetencje w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 760 osób
 • Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID19 – 182.

Szkolenia realizowane w ramach projektu są bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie szkolenia oraz zwrot kosztów podróży w uzasadnianych przypadkach zgodnie z Regulaminem rekrutacji, ubezpieczenie NNW, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przy min. 80% udziale
w zajęciach oraz uzasadnione udogodnienia/usprawnienia osobom
z niepełnosprawnościami, które umożliwiają im udział w szkoleniu, np. tłumacz języka migowego, asystent, itp. Każdy z UP będzie mógł skorzystać średnio z ok 2 szkoleń.

W sytuacji epidemiologicznej, szczególnej, której Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć oraz braku możliwości przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych w reżimie sanitarnym dopuszcza się realizację szkoleń zdalnie.

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie!

Informacje o projekcie pt. Kompetencje plus