Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

O Projekcie

Projekt „Społeczna równowaga” realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego, w ramach typu projektów pn. Działania ROPS w zakresie usług społecznych, pomocy społecznej, ES i aktywnej integracji, służące włączeniu społecznemu, realizowane na poziomie wojewódzkim.

Czas trwania projektu: 01.11.2023 r. – 31.12.2028 r.

Całkowita kwota projektu: 32 814 628,41 zł

Celem głównym projektu jest uspójnienie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie podkarpackim (WP), jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy różnymi podmiotami wewnątrz województwa do 2028 roku.

W ramach projektu zaplanowano zadania:

Zadanie 1: Diagnozowanie i monitorowanie sytuacji regionalnej w zakresie polityki społ.

Zadanie 2: Koordynowanie i wdrażanie działań na rzecz rozwoju polityki społecznej w regionie.

Zadanie 3: Działania na rzecz koordynacji sektora ekonomii społecznej.

 Projekt będzie miał pozytywny wpływ na :

 • realizację programu regionalnego, szczególnie poprzez zwiększenie efektywności wsparcia finansowanego ze środków EFS+ w okresie 2021-2027 na wszystkich etapach wdrażania,
 • przyczyni się do bardziej skutecznego planowania działań związanych z włączeniem społecznym na po. regionalnym, korzystając z dostępnych narzędzi w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS),
 • pozwoli na zapewnienie lepszej współpracy instytucji zarządzających regionalnymi programami i ROPS, które odpowiadają za politykę społeczną w regionach.

W efekcie realizacji projektu:

 • 1 641 pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego zostanie objętych wsparciem świadczonym przez ROPS.
 • 1 559 pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego, dzięki wsparciu EFS+ świadczonemu przez ROPS podniesie kwalifikacje.
 • 50% jednostek samorządu terytorialnego opracuje i będzie realizować lokalne lub regionalne plany deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Uczestnikami projektu i podmiotami objętymi wsparciem w ramach projektu będą m.in.:

 • pracownicy socjalni, w tym zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia;
 • pracownicy instytucji pomocy społecznej oraz podmioty działające na rzecz włączenia społecznego;
 • pracownicy JST;
 • kadra podmiotów działających w obszarze wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz adopcji i ich otoczenie;
 • samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne;
 • ośrodki wsparcia ekonomii społecznej;
 • inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznej, szczególnie: PES i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznej
 • organizacje pozarządowe;
 • przedsiębiorcy;
 • podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznego realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznej;
 • kadra ROPS.