Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

O projekcie

 

O PROJEKCIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wraz z 15 Partnerami w tym Jednostkami Samorządu Terytorialnego rozpoczyna realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych na terenie województwa podkarpackiego.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, kandydatów do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej, kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz członków ich rodzin, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież, otoczenia ww. grup docelowych, rodziców/opiekunów, rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych lub rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze, kadry realizującej działania w obszarze usług społecznych, kandydatów do świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym z terenu województwa podkarpackiego.

Okres realizacji projektu: 01.11.2023 r.  – 28.02.2026 r.

W ramach projektu zaplanowano realizację 12 zadań:

 1. Wsparcie rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.
 2. Działania skierowane do dzieci i młodzieży wymagających wsparcia.
 3. Kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą lub inne instytucje opieki całodobowej.
 4. Utworzenie i funkcjonowanie mieszkania treningowego w Krośnie.
 5. Utworzenie i funkcjonowanie 5 mieszkań treningowych w Górnie.
 6. Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie.
 7. Poszerzenie działalności prowadzonej placówki wsparcia dziennego w Krośnie o pracę podwórkową.
 8. Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Nowym Żmigrodzie.
 9. Poszerzenie działalności prowadzonej placówki wsparcia dziennego w Ropczycach.
 10. Szkolenia podnoszące kompetencje personelu świetlic funkcjonujących w ramach projektu.
 11. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz adopcyjnego.
 12. Wsparcie na rzecz dzieci/młodzieży/rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez pozostałych Partnerów projektu.

Główne rezultaty projektu obejmują zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych, poprawę funkcjonowania rodzin zastępczych, przygotowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowanków instytucji opieki całodobowej będących w procesie usamodzielnienia do 25 r.ż. do samodzielnego funkcjonowania poza placówką.

Całkowita wartość projektu (całkowity koszt projektu): 16 237 976,72 zł

Łączna wysokość dofinansowania: 15 412 976,72 zł (w tym ze środków europejskich 13 802 280,21 zł oraz ze środków dotacji celowej 1 610 696,51 zł).