Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Realizowane zadania

Zadanie nr 1: Wsparcie rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

 Realizator: Stowarzyszenie „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
 Działania przewidziane do realizacji:

 1. Konsultacje dietetyczne dla dzieci/rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Konsultacje prawne dla rodziców/ opiekunów prawnych.
 3. Superwizje dla rodzin.
 4. Wsparcie psychologiczne dla dzieci/rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Specjalistyczne poradnictwo rodzinno-pedagogiczne dla rodziców/ opiekunów prawnych w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych.
 6. Coaching dla rodzin.
 7. Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.
 8. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych.
 9. Grupy samopomocowe dla rodzin zastępczych.
 10. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w grupie samopomocowej dla rodzin zastępczych.
 11. Wyjazdy terapeutyczne dla rodzin przeżywających trudności.
 12. Wyjazdy terapeutyczne dla rodzin zastępczych.
 13. Wyjazdy terapeutyczno – wytchnieniowe dla rodzin zastępczych.
 14. Utworzenie 3 miejsc pracy/spotkań z rodziną/realizacja treningu umiejętności wychowawczych.

Zadanie nr 2: Działania skierowane do dzieci i młodzieży wymagających wsparcia
Realizator: Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

 Działania przewidziane do realizacji:

 1. Wsparcie psychologiczne.
 2. Indywidualne doradztwo zawodowe.
 3. Konsultacje dietetyczne.
 4. Trening Biofeedback.
 5. Terapia ręki.
 6. Zajęcia grupowe z zakresu profilaktyki uzależnień.
 7. Trening umiejętności społecznych.
 8. Socjoterapia
 9. Trening zdrowego odżywiania.
 10. Trening skutecznego uczenia się.

Zadanie nr 3: Kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą lub inne instytucje opieki całodobowej
Realizator: Stowarzyszenie „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

Działania przewidziane do realizacji:

 1. Trening finansowy.
 2. Trening farmakologiczny.
 3. Indywidualne doradztwo zawodowe.
 4. Kursy kwalifikacyjne/kompetencyjne, w tym zawodowe dla osób w wieku 18-25 r.ż.
 5. Staże.
 6. Wyjazd terapeutyczno - szkoleniowy dla osób 18-25 r.ż.

 

Zadanie nr 4: Utworzenie i funkcjonowanie mieszkania treningowego w Krośnie
Realizator: Gmina m. Krosno/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

Działania przewidziane do realizacji obejmują realizację prac remontowych wewnętrznych i zewnętrznych budynku, który zostanie przeznaczony na mieszkania treningowe. Zadanie obejmuje również koszty doposażenia i koszty eksploatacji mieszkania oraz zatrudnienie specjalistów świadczących usługi na rzecz osób usamodzielniających się tj. wychowawcę/opiekuna, pedagoga, psychologa/psychoterapeutę.

Zadanie nr 5: Utworzenie i funkcjonowanie 5 mieszkań treningowych w Górnie
Realizator: Powiat Rzeszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Działania przewidziane do realizacji obejmują realizację prac remontowych wewnętrznych i zewnętrznych budynku, który zostanie przeznaczony na mieszkania treningowe. Zadanie obejmuje również koszty doposażenia i koszty eksploatacji mieszkania oraz zatrudnienie specjalistów świadczących usługi na rzecz osób usamodzielniających się tj. wychowawcę/opiekuna, pedagoga, psychologa/psychoterapeutę.

Zadanie nr 6: Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Rzeszowie
Realizator: Gmina m. Rzeszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Działania przewidziane do realizacji obejmują realizacje prac adaptacyjnych lokalu, który zostanie przeznaczony na utworzenie placówki. Zadanie obejmuje również koszty zakupu wyposażenia placówki, materiałów do prowadzenia/organizacji zajęć, koszty eksploatacyjne a także związane z organizacją wsparcia w placówce. Zorganizowane zostaną m.in. wsparcie psychologiczne, trening zdrowego odżywiania wraz z warsztatami kulinarnymi, trening skutecznego uczenia się, warsztaty teatralne.

Zadanie nr 7: Poszerzenie działalności prowadzonej placówki wsparcia dziennego w Krośnie o pracę podwórkową
Realizator: Gmina m. Krosno/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

Działania przewidziane do realizacji obejmują poszerzenie działalności prowadzonej przez MOPR w Krośnie placówki wsparcia dziennego o pracę podwórkową. Zadanie obejmuje również koszty zakupu materiałów pomocniczych do zajęć podwórkowych.

Zadanie nr 8: Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Nowym Żmigrodzie
Realizator: Gmina Nowy Żmigród/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie

Działania przewidziane do realizacji obejmują koszty zakupu wyposażenia placówki, koszty organizacji zajęć, wyjazdów/wyjść, wydarzeń okolicznościowych. Zadanie obejmuje również realizację m.in. wsparcia psychologicznego, warsztatów psychologicznych dla rodziców, treningu kompetencji społecznych dla wychowanków.

Zadanie nr 9: Poszerzenie działalności prowadzonej placówki wsparcia dziennego w Ropczycach
Realizator: Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

Działania przewidziane do realizacji obejmują koszty zakupu doposażenia placówki, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia/organizacji zajęć oraz organizacji m.in. wycieczek, wydarzeń okolicznościowych, wsparcia psychologicznego, warsztatów psychologicznych dla rodziców, zajęć edukacyjno - kompensacyjnych z j. angielskiego.

Zadanie nr 10: Szkolenia podnoszące kompetencje personelu świetlic funkcjonujących w ramach projektu
Realizator: Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

W ramach zadania przewidziano realizację dwóch szkoleń tj.

 • „Metoda dialogu motywującego” – szkolenie zostanie zrealizowane dla kadry świetlic objętych projektem, prowadzonych przez MOPS Rzeszów, PCPR w Ropczycach i GOPS Nowy Żmigród.
 • „Pedagogika podwórkowa” – szkolenie zostanie zrealizowane dla osób, które prowadzić będą zajęcia podwórkowe w Krośnie.

Zadanie nr 11: Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz adopcyjnego
Realizator: Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Działania przewidziane do realizacji obejmują organizację dwóch konferencji dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej, spotkań informacyjno-edukacyjnych, realizację kampanii społecznej prowadzonej w Internecie, opracowanie strony internetowej, prezentacji promującej pieczę zastępczą a także koszt produkcji spotu reklamowego oraz filmu promującego pieczę zastępczą. Zadanie obejmuje również organizację i przeprowadzenie wizyt studyjnych; warsztatów dla osób, które otrzymały kwalifikacje na rodziców adopcyjnych.

Zadanie nr 12: Wsparcie na rzecz dzieci/młodzieży/rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez pozostałych Partnerów projektu

12.1 Organizacja zajęć treningu Biofeedback
Realizator: Gmina Pruchnik/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku

12.2 Organizacja grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu jarosławskiego
Realizator: Powiat Jarosławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

12.3 Organizacja grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu krośnieńskiego
Realizator: Powiat Krośnieński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie

12.4 Organizacja grupy  wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu niżańskiego
Realizator: Powiat Niżański / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

12.5 Organizacja grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu leżajskiego
Realizator: Powiat Leżajski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku

12.6 Organizacja zajęć dietetycznych dla osób/rodzin z powiatu jasielskiego
Realizator: Powiat Jasielski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

12.7 Organizacja zajęć dietetycznych dla osób/rodzin z powiatu strzyżowskiego
Realizator: Powiat Strzyżowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

12.8 Organizacja konsultacji psychologicznych dla rodzin z terenu powiatu łańcuckiego
Realizator: Powiat Łańcucki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

12.9 Utworzenie miejsc pracy/spotkań z rodziną
Realizator: Powiat Stalowowolski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

12.10 Realizacja treningów umiejętności wychowawczych
Realizator: Powiat Stalowowolski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli