Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Rekrutacja

Zarządzenie nr 15/2024 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie z dnia 02.04.2024 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Formularze rekrutacyjne do zadania nr 12

Zaświadczenie o przebywaniu dziecka w pieczy zastępczej

Zaświadczenie o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej

Oświadczenie rodzica/rodzica zastępczego

Oświadczenie o trudnościach opiekuńczo-wychowawczych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie uczestnika projektu - potwierdzenie kwalifikowalności, deklaracja uczestnictwa w projekcie, ankieta potrzeb – racjonalne usprawnienia