Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

O Projekcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.6, planuje przeprowadzenie działań koordynujących sektor ekonomii społecznej w regionie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie roli sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim, wzmocnienie współpracy i kooperacji podmiotów ekonomii społecznej, wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz promocja sektora ekonomii społecznej wśród mieszkańców woj. podkarpackiego.

Grupę docelowa stanowią:

  • podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszenia,
  • osoby fizyczne lub prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalność w sektorze ekonomii społecznej, w tym formie przedsiębiorstwa społecznego,
  • partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w ramach działań koordynacyjnych sektora ekonomii społecznej.