Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Informacje ogólne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie do robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (za wyjątkiem rozbiórki tych obiektów) mogą ubiegać się przedsiębiorcy albo podmioty nie będące przedsiębiorcami, którzy:

  1. prowadzą działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót,
  2. są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości,
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,
  4. przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych wynosi:

  1. dla podmiotów będących przedsiębiorcą - maksymalnie do 30% kosztów realizacji zadania,
  2. dla podmiotów nie będących przedsiębiorcą - maksymalnie do 50% kosztów realizacji zadania.

Wnioski o udzielenie dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.