Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Statut

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniająca statut Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (4 700 KB, PDF)

STATUT
REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ
w RZESZOWIE

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz.2096),

 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2016 r. poz. 930 z pożń zm),

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 2077)

 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2016 r.  poz. 2046 ),

 5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2017 r. poz.697 t.j.),

 6. niniejszego statutu,

 7. innych, obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2

 1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Rzeszowie jest samodzielną wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości prawnej.

 2. Siedzibą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jest miasto Rzeszów.

 3. Obszarem działania „Ośrodka” jest Województwo Podkarpackie.

 4. Nadzór nad Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

 5. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej sprawuje Wojewoda Podkarpacki.

 

§ 3

 

Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej, profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizacja  zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.”, a także zadań powierzonych na podstawie innych przepisów porozumień i umów”

 

Organizacja

 

§ 4

 

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego

 2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

 3. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Ośrodka jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

 4. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Ośrodka, wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

§ 4a

 

W strukturze Ośrodka funkcjonuje Ośrodek Adopcyjny, zajmujący się procedurą przysposobienia oraz przygotowaniem osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka.

 

§ 5

 

Strukturę organizacyjną Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, określa   regulamin organizacyjny Ośrodka ustalony przez jego Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Województwa.

 

Zadania

 

§ 6

 

Do zadań Ośrodka należy w szczególności :

 1. opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa podkarpackiego obejmującej, w szczególności programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 2. organizowanie kształcenia, oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej w zakresie określonym przez Marszałka Województwa,

 3. rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska,

 4. diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie,

 5. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,

 6. koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie,

 7. organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

 8. prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa podkarpackiego,

 9. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Podkarpackiemu, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

 10. sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i przekazywanie go Wojewodzie Podkarpackiemu do dnia 1 marca każdego roku,

 11. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej i przekazywanie jej właściwym organom,

 12. opracowanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz  zatrudniania osób niepełnosprawnych,

 13. wykonywanie zadań  wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej,  dotyczące budowy  i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji dofinansowanie kosztów tworzenia i działania  zakładów aktywności zawodowej, współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, opiniowanie wniosków o  wpis do rejestru  turnusów rehabilitacyjnych,

 14. wykonywanie  innych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

 15. realizacja zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i porozumień w zakresie projektów finansowanych ze środków międzynarodowych oraz Unii Europejskiej,

 16. realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 7

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie może, w zakresie zleconym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego powierzać w drodze umowy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych realizacje zadań, o których mowa w § 6 oraz wspierać finansowo realizację powierzonych zadań, a także nadzorować realizację tych zadań.

 

Zasady gospodarki finansowej

 

§ 8

 

 1. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Województwa Podkarpackiego.

 2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących dla jednostek  budżetowych.

 3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków ustalony na okres roku kalendarzowego.

 

Zmiany Statutu

 

§ 9

 

Zmiany w Statucie Ośrodka mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania