Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie   |   Jak dojechać |  Jesteśmy na FB |

Tryb pozakonkursowy

 

 

Do pobrania:

  1. Uproszczona OFERTA realizacji zadania publicznego
  2. Uproszczone SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Rola i oddziaływanie wybranych form terapii zajęciowej na aktywizację osób z niepełnosprawnościami”

W dniu 08.09.2021 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Wspierania Warsztatów Terapii Zajęciowej „MOST”, ul. Załęska 7A, 35-322 Rzeszów, na realizację zadania publicznego pn.: „Rola i oddziaływanie wybranych form terapii zajęciowej na aktywizację osób z niepełnosprawnościami”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja - Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji – Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2020.1057 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać:

  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@rops.rzeszow.pl, a.radzik@rops.rzeszow.pl,
  • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35 - 045 Rzeszów,
  • osobiście w siedzibie ROPS - ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30).

w terminie do 22 września 2021 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

Do pobrania: